Artvin 1 Şubesi

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
ARTVİN (1) NO.LU ŞUBESİ
DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN
İLAN
 
Şube yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda
1.Delege seçimlerinin 28/09/2022 tarihinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adreslerde gerçekleştirilmesine
 -801800001 Nolu Sandık MERKEZ -   Şube Hizmet Binası
-801800002 Nolu Sandık MERKEZ -  Şube Hizmet Binası 
-801801001 Nolu Sandık ARDANUÇ -  Ardanuç Öğretmenevi Ve ASO
-801802001 Nolu Sandık ARHAVİ -  MNG İlkokulu
-801803001 Nolu Sandık BORÇKA -  Cumhuriyet İlkokulu
-801804001 Nolu Sandık HOPA -  Hopa Öğretmenevi Ve ASO
-801805001 Nolu Sandık MURGUL -  Şöhret Cengiz AİHL
-801806001 Nolu Sandık ŞAVŞAT -  Atatürk İlkokulu
-801807001 Nolu Sandık YUSUFELİ -  Yusufeli Öğretmenevi Ve ASO
-801809001 Nolu Sandık AÇÜ-  Şube Hizmet Binası
-801811001 Nolu Sandık KEMALPAŞA -  Kemalpaşa ÇPL 
Oy kullanma işlemlerinin belirtilen saatlerde başlatılması ve bitirilmesine,
Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Dere Mah. Yurttaş Saraç Sok. No.11 Merkez ARTVİN adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmasına,
karar verilmiş olup ilanen duyurulur.
 
İşbu ilan metni oy kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç (3) gün süreyle askıya çıkartılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Dere Mah. Yurttaş Saraç Sok. No.11 Merkez ARTVİN adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmıştır.

Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube başkanlığına itiraz edebilirler.

Yönerge Eki 
Ek - 2 
OY KULLANMA SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 
1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. 

2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar. 

3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. 

4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar. 

5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz. 

6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır. 

7. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır. 

8. Oy kullanma kabininde cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır. 

9. Seçmen listesi ve delege aday listesi, sandık mahallinde seçmenlerin (üyelerin) kolayca görüp inceleyebilecekleri uygun bir yere asılır. 

10. Sandık mahalli, sandık kurulunun görev yaptığı yer ile sandıkların bulunduğu oda, salon, kat vb kapalı alandır. 

11. Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 3 metre yarıçaplı çevredir. Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri ile delege adaylarından başka kimse bulunamaz. Müşahitler sandığa, oy kullanma kabinini ve tasnif, döküm ve sayım işlemlerini görebilecekleri bir yakınlıkta bulunabilirler. 

12. Sandık başında seçmene (üyeye), vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. 

13. Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler (üyeler), sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. 

14. Görme engelli seçmenler (üyeler) kendilerinin belirleyerek sandık kuruluna sözlü olarak bildirecekleri bir başka kişinin refakatinde oy kullanabilirler. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez. 

15. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremez. Ancak oy pusulasını hazırlamak için kapalı oy verme yerinde normal süreden fazla kalan seçmenler kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılır. 

16. Sandık kurulu başkan veya üyeleri ile seçmenler, oy verme sırasında seçmenlere yardım etmek amacıyla kapalı oy verme yerine giremez. 

17. Oy pusulalarına, mühür dışında başkaca bir işaret konulamaz, yazı yazılamaz; oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir. 

18. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır. 

19. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir. 

20. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve/veya işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılır. 

21. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. 

22. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar. 

23. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Usul ve Esaslar eki (Ek-7), delege seçimleri için Usul ve Esaslar eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır. 

24. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır. 

25. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur. 

26. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Usul ve Esaslar eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir. 

27. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.